Hôm nay: Chủ nhật, ngày 04 tháng 06 năm 2023 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆT NAM

VIỄN THÔNG YÊN BÁI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số :  18/TB-VTYB-HĐTL-KTKH

 

Yên Bái, ngày  05  tháng 03 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 
   

 

 

                            Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016, để đảm bảo việc bán thanh lý tài sản được hiệu quả, Viễn thông Yên Bái thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên, cụ thể như sau:  

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn thông Yên Bái. Địa chỉ: số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 Lô tài sản và vật tư TB, CCDC cũ hỏng thu hồi thanh lý đợt 1/2020 theo Quyết định số 08/VTYB-HĐTL-KTKH ngày 26/02/2020

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá.

- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Có tối thiểu 01 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 01 hợp đồng bán đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao đăng ký kinh doanh.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đến 14h30 ngày 06 tháng 03 năm 2020.

 Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu Điện.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế toán Kế hoạch- Viễn thông Yên Bái, số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Viễn thông Yên bái xin thông báo để các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký.

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký) 

 

 

Vũ Minh Nghĩa