Hôm nay: Chủ nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2024 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

THÔNG BÁO

  V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-VTYB-HĐTL-KTKH ngày 01/06/2021 của Giám đốc Viễn thông Yên Bái về việc thanh lý tài sản là cáp đồng cũ hỏng thu hồi bán thanh lý đợt 1 năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-VTYB-HĐTL-KTKH ngày 09/06/2021 của Viễn thông Yên Bái  về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá đấu giá tài sản là cáp đồng cũ hỏng thu hồi bán thanh lý đợt 1 năm 2021.

Viễn thông Yên Bái thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là cáp đồng cũ hỏng thu hồi bán thanh lý đợt 1/2021 . Thông tin cụ thể như sau:

1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Viễn thông Yên Bái

- Địa chỉ: Số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Cáp đồng

- Số lượng: 76.065 m cáp các loại ( tiết tại PL kèm theo )

- Chất lượng: Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng

- Giá khởi điểm: 4.020.000.000 đồng  (Giá đã bao gồm thuế VAT)

( Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm hai mươi triệu đồng chẵn )

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Yên Bái quy định cụ thể như sau:

Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại.

 - Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét chọn. Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

+ Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên số 1 là các đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công tài sản của các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT. Sau đó, ưu tiên các đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao.

 * Tiêu chí bắt buộc

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

X

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá

X

3

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả

X

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Nộp hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá nộp bản chứng thực chứng chỉ hành nghề, thẻ Đấu giá viên, giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh, thẻ luật sư ( nếu có ).

X

5

Thù lao dịch vụ đấu giá

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của BTC ngày 12/5/2017; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

X

 * Tiêu chí chấm điểm

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Cơ sở vật chất

Có trụ sở chính ở mặt đường hoặc tòa nhà khu văn phòng chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở

10 điểm

10 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở

5 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, không có phòng đấu giá tại trụ sở

3 điểm

2

Hình thức đấu giá

Hình thức đấu giá trực tuyến

15 điểm

15 điểm

Hình thức đấu giá truyền thống

10 điểm

3

Kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên 09 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

10 điểm

10 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 05 năm đến 08 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

05 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản dưới 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

03 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Có ít nhất 09 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

15

15 điểm

Có từ 05 đến 08 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

10

Có dưới 05 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

05

5

 

Năng lực của tổ chức đấu giá

Có từ 05 Đấu giá viên trở lên trong đó có 03 đấu giá viên đồng thời là Luật sư

15 điểm

15 điểm

Có từ 05 Đấu giá viên trở lên trong đó có ít hơn 03 đấu giá viên đồng thời là Luật sư

10 điểm

Dưới 03 đấu giá viên

05 điểm

6

Kinh nghiệm khác của đấu giá viên

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 10 năm trở lên

15 điểm

15 điểm

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư dưới 10 năm

10 điểm

Đấu giá viên không đồng thời là Luật sư

05 điểm

7

 

 

 

 

 

 

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Giảm từ 20% trở lên biểu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

20 điểm

20 điểm

Giảm từ 10% đến dưới 20% biểu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

10 điểm

Giảm dưới 10% biểu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

05 điểm

Tổng

100 điểm

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện từ ngày 14/06/2021 đến 11h00 ngày 16/06/2021. Hồ sơ đến sau 11h00 ngày 16/06/2021 sẽ không được xét lựa chọn.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế toán kế hoạch - Viễn Thông Yên Bái; Địa chỉ: Số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

 Điện thoại: 02163.854.056

 - Hồ sơ bao gồm: 01 bản sao y chứng thực hợp lệ đóng quyển được để trong phong bì dán kín niêm phong, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực.

Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho đơn vị được lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Viễn thông Yên Bái thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản nắm biết và đăng ký theo quy định./.