Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông 


1. Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số: 2963/VNPT- CLG, ngày 12/06/2020 về CLDV Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại.  tải tại đây

 

2.Bản công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất số 4223/VNPT-CLG ngày 15/8/2016. tải tại đây

 

3. Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số: 4954/VNPT-IT&VAS, ngày 10/09/2015 về CLDV Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ Mytv . tải tại đây

 

4. Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số: 2765/VNPT-CLG, ngày 04/06/2020 về CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON . tải tại đây

 

5. Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số: 2798/VNPT-CLG, ngày 04/06/2020 về CLDV truy cập Internet trên mạng di động mặt đất LTE-Advanecd. tải tại đây

 

6. Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số: 2020/VNPT-CLG, ngày 20/04/2017 về CLDV Truyền hình cáp giao thức Internet - IPTV. tải tại đây

 

7. Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số: 2632/VNPT-CLG, ngày 22/05/2017 về CLDV Dịch vụ nhắn tin ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất. tải tại đây