1./ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN

Giám đốc trung tâm:

Ông: Nguyễn Quang Miên - SĐT: 0913.537.992

 

2./ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Giám đốc trung tâm:

Ông: Trương Ngọc Thanh - SĐT: 0917.331.888

 

3./TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc trung tâm:
Ông: Trần Xuân Khương - SĐT: 0916.288.272


4./ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TRẤN YÊN

Giám đốc trung tâm:
Ông: Lê Gia Khánh - SĐT: 0946.431.888


5. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĂN YÊN

Giám đốc trung tâm:

Ông: Đỗ Duy Hưng - SĐT: 0945.383.757

6./ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LỤC YÊN

Giám đốc trung tâm:
Ông: Trần Thế Kha - SĐT: 0912.744.848


7./ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MIỀN TÂY

Giám đốc trung tâm:
Ông: Hà Mạnh Cường - SĐT: 0917.330.666


8./ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĂN CHẤN

Giám đốc trung tâm:
Ông: Lã Quang Toàn - SĐT: 0913.541.697
 

9./ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG YÊN BÌNH

Giám đốc trung tâm:

Ông: Nguyễn Tiến Dũng - SĐT: 0913.251.003


091 527 4666