Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-Yên Bái ban hành mẫu hợp đồng chung theo mẫu đính kèm. Trong quá trình sử dụng mẫu Hợp đồng, nếu có vấn đề cần hỗ trợ. Liên hệ: Phòng ĐHNV

Link tải mẫu hợp đồng

https://drive.google.com/drive/folders/1x2Or8bHYhdS-5hV5D2luexHwb_diPaQ7?usp=sharing