I. THỦ TỤC HÒA MẠNG MỚI

 • 1. Chủ thể ký hợp đồng là cá nhân:
 •      (*) Cá nhân là người Việt Nam cần xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

 • a Chứng minh nhân dân do công an Tỉnh Yên Bái cấp.
 • a Sổ Hộ khẩu thường trú tại Yên Bái kèm theo giấy tờ xác định nhân thân có ảnh đóng dấu giáp lai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như:
 •     Giấy phép lái xe; Thẻ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Chứng minh quân đội/sĩ quan quân đội; 
 • a Giấy chứng nhận an ninh/cảnh sát nhân dân;...
 • a Trường hợp CMND/ hộ chiếu/ hộ khẩu có địa chỉ thường trú không thuộc Yên Bái:

 •        - Dịch vụ được sử dụng: điện thoại cố định,  phone (chỉ gọi nội hạt), MegaVNN, MyTV với tốc độ thấp nhất.

  •        - Khách hàng có nhu cầu sử dụng ngoài các dịch vụ trên phải xuất trình thêm giấy tờ sở hữu nhà/ đất, hợp đồng thuê nhà/ đất tại địa chỉ đặt

  •          máy có xác nhận của chính quyền hoặc giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước là đối tượng có hợp đồng lao động từ 03 năm

  •          trở lên.

 •   

 • (*) Cá nhân là người nước ngoài cần xuất trình các giấy tờ sau:

  •            a Hộ chiếu còn thời hạn từ 06 tháng trở lên, Visa còn thời hạn ít nhất 02 tháng trở lên, tính đến thời điểm ký hợp đồng.
  •            a Giấy bảo lãnh (còn thời hạn) của Đại sứ quán hoặc cơ quan, tổ chức, văn phòng đại diện nơi cá nhân công tác. Nội dung bảo lãnh: xác
  •                nhận quốc tịch, nơi đang công tác tại Việt Nam và đảm bảo thanh toán cho người được bảo lãnh với VNPT Yên Bái trong trường hợp
  •                người được bảo lãnh không có khả năng thanh toán cho VNPT Yên Bái hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
  •            a Trường hợp cá nhân người nước ngoài không có giấy bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Khuyến nghị khách hàng
  •                sử dụng dịch vụ trả trước hoặc các dịch vụ được cung cấp tại các điểm công cộng.
  •  

2. Chủ thể ký hợp đồng là pháp nhân (doanh nghiệp, cơ quan tổ chức,…):

 • (*) Các loại hình doanh nghiệp Nhà nước (trường hợp doanh nghiệp chưa chuyển đổi theo Luật Doanh nghiệp 2005), doanh nghiệp tư

 •        nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần:

 •        a Giám đốc/ người đại diện pháp lý hợp pháp của doanh nghiệp ký tên đóng dấu vào Phiếu yêu cầu, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, phụ lục
 •          (nếu có).
 •        a Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động (hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương). Trường hợp các Chi nhánh của
 •           Doanh nghiệp thì giấy tờ pháp lý thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Giấy phép thành lập của Chi nhánh.
 •        a Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp/Chi nhánh Doanh nghiệp có đóng dấu và chữ ký của Giám đốc/người đại diện pháp lý/người được phép
 •            thừa lệnh hoặc ủy quyền.
 •   
 • (*) Công ty/ Chi nánh Công ty/ Tổ chức nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Công ty liên doanh:

 •        a Giám đốc/người đại diện pháp lý ký tên, đóng dấu vào Phiếu yêu cầu, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, phụ lục (nếu có).
 •       a Giấy phép thành lập (đối với Công ty liên doanh, Văn phòng đại diện nước ngoài, chi nhánh công ty - cơ quan nước ngoài) hoặc giấp phép
 •           đầu tư (đối với Công ty 100% vốn nước ngoài) còn thời hạn do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
 •       a Giấy giới thiệu của đơn vị do Giám đốc/người đại diện pháp lý hoặc người được Giám đốc/người đại diện pháp lý cho phép thừa lệnh ký tên, 
 •           đóng dấu.
 •   
 • (*) Cơ quan/Tổ chức chính trị, xã hội:

 •       a Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được Thủ trưởng đơn vị cho phép ký thay) ký tên, đóng dấu vào Phiếu yêu cầu, Hợp đồng cung cấp dịch
 •          vụ, phụ lục (nếu có).
 •      a Giấy giới thiệu của cơ quan do người có thẩm quyền của đơn vị ký tên, đóng dấu.
  •  
 • (*) Lưu ý:

 •        a Người đi làm thủ tục đăng ký dịch vụ là Giám đốc/Thủ trưởng/người đại diện pháp lý của đơn vị không phải kèm theo giấy giới thiệu.
 •       aTrường hợp người khác đại diện ký tên, đóng dấu trên hợp đồng và phụ lục, phải có Giấy ủy quyền (còn thời hạn tính đến thời điểm ký
 •          hợp đồng) của Giám đốc/ Thủ trưởng người đại diện pháp lý của đơn vị.

 3. Hộ kinh doanh cá thể:

 • * Chủ hộ kinh doanh cá thể trực tiếp ký tên vào Phiếu yêu cầu, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, phụ lục (nếu có).
 • * Chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh cá thể, giấy đăng ký kinh doanh/ đăng ký thuế hộ cá thể tại địa phương đăng ký hòa mạng dịch vụ.
 • * Giấy ủy quyền của Chủ hộ kinh doanh với trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể không trực tiếp đi làm thủ tục.
 • * Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đi làm thủ tục.
 •   

4. Khách hàng hiện đang sử dụng các dịch vụ trả sau của VNPT đăng ký hòa mạng mới thêm dịch vụ:

 • * Đối với chủ thể ký hợp đồng là cá nhân: chỉ cần xuất trình CMND hoặc giấy tờ xác định nhân thân có ảnh đóng dấu giáp lai do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • * Đối với chủ thể ký hợp đồng là pháp nhân: chỉ cần ký tên, đóng dấu vào phiếu yêu cầu, Hợp đồng cấp dịch vụ, phụ lục (nếu có), không cần
 •    phải xuất trình các loại giấy tờ như quy định tại mục 2 nêu trên.
 •  

5. Khách hàng đăng ký hòa mạng dịch vụ mới trên cơ sở chuyển từ mạng của các doanh nghiệp viễn thông khác:

 • * Tương tự như trường hợp khách hàng đăng ký hòa mạng mới dịch vụ.
 • * Trường hợp khách hàng xuất trình Hợp đồng/Hóa đơn cước/Biên bản thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp cũ: đơn
 •    vị làm căn cứ để làm cơ sở áp dụng các chính sách ưu đãi cho khách hàng.
 •    

II. YÊU CẦU THAY ĐỔI DỊCH VỤ

(*) Đối với yêu cầu đăng ký dịch vụ gia tăng, chuyển dịch, thay đổi thông tin thanh toán, tạm dừng/ khôi phục:

 • a Chính chủ hợp đồng ra làm thủ tục đăng ký dịch vụ chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và đóng dấu giáp lai do cơ quan có thẩm
 •    quyền cấp: CMND, CMT Quân đội, CMT Công an, thẻ Đảng, hộ chiếu còn hạn sử dụng, giấy phép lái xe.
 • a Đối với người ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: xuất trình giấy tờ tùy thân của chủ hợp đồng, giấy tờ tùy thân có ảnh
 •     của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ (để đối chiếu chữ ký chủ hợp đồng với chữ ký trên hợp đồng hoặc phụ lục
 •     hợp đồng ký mới). Không cần giấy ủy quyền. Người ra đăng ký hộ dịch vụ có thể ký vào các mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hợp đồng
 •     sử dụng dịch vụ hoặc phụ lục hợp đồng ký mới phải do chính chủ hợp đồng ký.
 • a Đối với cơ quan, doanh nghiệp, người được ủy quyền ra đăng ký dịch vụ chỉ cần mang theo Phiếu yêu cầu, hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng
 •     sử dụng dịch vụ ký mới có đóng dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp.
 • a Đối với cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu, chấp nhận hình thức gửi Phiếu yêu cầu và hợp đồng
 •     sử dụng dịch vụ ký và đóng dấu sẵn qua đường Bưu điện.
 •                                                                                                                                                                           VNPT Yên Bái